Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „350 małych rewolucji”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „350 małych rewolucji” i jest zwany dalej: "Konkursem". Organizowany jest w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt realizowany
przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

2. Organizatorem Konkursu jest konsorcjum: Trzy Drugie Aleksandra Michalak, ul. Wojnicka 2, 03-774 Warszawa oraz Nexus Interactive, ul. Poznańska 54, 62-023 Dachowa, zwane dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od marca 2015 do czerwca 2015. Pytania konkursowe będą pojawiać się w lokalnych stacjach radiowych oraz na Facebooku. Projekty Obywatelskie. Na portalu Facebook będą zamieszczane informacje o wszystkich nowych konkursach organizowanych w ramach kampanii.

4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać wyłącznie w wiadomości prywatnej do Projekty Obywatelskie na portalu Facebook w ciągu 2 dni od ogłoszenia Konkursu. W wiadomości obligatoryjnie należy wpisać treść pytania konkursowego, a następnie odpowiedź. Zgłoszenia przesłane w innej formie zostaną odrzucone i nie będą brane pod uwagę podczas typowania zwycięzców.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) nie jest pracownikiem związanym formalnie z Organizatorem konkursu, ani z: ECORYS Polska Sp. z o.o., Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, Biurem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.projektyobywatelskie.pl

b) spełnienie warunków podanych w § 1 p. 4 oraz § 2 p.1.

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1.Nagrody będą przyznawane na podstawie oceny Jury złożonego z członków konsorcjum Organizatora konkursu. Zdobywcami nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy:

w ciągu 2 dni od ogłoszenia Konkursu prześlą w wiadomości prywatnej do Projekty Obywatelskie na portalu Facebook, odpowiedź na pytanie konkursowe według następujących zasad:

  • odpowiedzenie na pytanie konkursowe zamieszczone na portalu Facebook lub ogłoszone w lokalnej rozgłośni radiowej i następnie zamieszczone na portalu Facebook

  • przesłanie odpowiedzi w wiadomości prywatnej do Projekty Obywatelskie na portalu Facebook zgodnie z zasadami wskazanymi w §1 pkt. 4 niniejszego regulaminu.

Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zgodnie z zasadami wskazanymi w §1 pkt. 4 niniejszego regulaminu.

2. Nagrodami w Konkursie są:

3. Oryginalne Szwajcarskie Pralinki Czekoladowe

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez prywatną wiadomość wysłaną na portalu Facebook w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu w danej edycji.

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć w wiadomości prywatnej w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. Po upływie tego terminu, jeżeli zwycięzca nie potwierdzi woli przyjęcia nagrody, prawo do jej uzyskania otrzymuje osoba, która jako druga w kolejności przesłała poprawną odpowiedź.

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. Kontaktowego, adresu do wysyłki nagrody (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.projektyobywatelskie.pl oraz portalu Facebook.