Operator

Operatorem Grantu Blokowego jest firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk.

ECORYS Polska jest firmą konsultingowo-badawczą należącą do międzynarodowej grupy ECORYS. Od blisko 20 lat w twórczy sposób wykorzystuje branżową wiedzę i kreatywność ponad 600 ekspertów. Pracuje zarówno dla organizacji sektora publicznego, w tym administracji wszystkich szczebli, jak i międzynarodowych organizacji, korporacji i instytucji oraz podmiotów z sektora MŚP. Jest firmą opartą na wiedzy. Filarem jej działań jest profesjonalizm i wysoka jakość usług. Podstawą struktury organizacyjnej firmy są specjalistyczne zespoły, które współpracując ze sobą, tworzą unikalną jakość i pozwalają na zaoferowanie Klientom szerokiego wachlarza usług.

Firma ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu grantami, opracowywaniu strategii i procedur wdrażania schematów grantowych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych, w realizacji oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych w ramach projektów regrantingowych oraz w rozliczaniu dofinansowanych projektów, ich kontroli i monitoringu.

W latach 2007-2009 ECORYS Polska był Operatorem Funduszu Kapitału Początkowego finansowanego ze środków Islandii, Lichtensteinu i Norwegii dostępnych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Budżet programu wynosił 2 miliony euro. Wsparcie w ramach funduszu mogły uzyskać jednostki sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe, instytucje rządowe, jednostki samorządowe (lokalne i regionalne), instytucje badawcze i edukacyjne, organizacje działające na rzecz środowiska przyrodniczego, partnerzy społeczni oraz instytucje działające na zasadach partnerstwa prywatno-publicznego.

W latach 2007-2011 ECORYS Polska pełnił rolę Operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, utworzonego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Budżet programu wynosił 41,5 milionów euro. Środki te przeznaczone były na wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony środowiska czy integracji społecznej.

Więcej informacji można znaleźć na www.ecorys.pl.

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk od kilkunastu lat promuje i wdraża projekty oraz programy wspierające współpracę międzynarodową na poziomie lokalnym i regionalnym. Mimo iż zostało zawiązane w celu ułatwienia samorządom szczebla lokalnego uczestnictwo we współpracy transgranicznej, odbiorcami działań Stowarzyszenia są zarówno jednostki samorządu terytorialnego jak również podmioty sektora pozarządowego, w tym stowarzyszenia i fundacje.

Euroregion Bałtyk jest jedną z największych tego typu organizacji w Europie, obejmując swoim zasięgiem regiony położone na terytorium 5 krajów: Polski, Rosji, Litwy, Danii oraz Szwecji, na obszarze ponad 100 000 km2 i zamieszkiwane przez 6 mln mieszkańców. Stowarzyszenie posiada rozległe doświadczenie w realizacji projektów ukierunkowanych na rozwój współpracy międzynarodowej, w tym promowanie i wzmacnianie partnerstw między polskimi a zagranicznymi instytucjami lokalnymi i regionalnymi (np. Projekt Seagull DevERB, Projekt Seagull II).

Stowarzyszenie posiada również bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji Operatora programów promujących współpracę międzynarodową, w tym dofinansowujących projekty realizowane przez lokalne instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe.

W latach 1999 – 2006 Stowarzyszenie wdrażało Fundusz Małych Projektów oraz Schemat Wsparcia (EDIS) w ramach Narodowego Programu Phare – Polska Granica Wschodnia oraz odpowiednika programu Interreg, – czyli Programu Współpracy Przygranicznej Phare w Regionie Morza Bałtyckiego.

W latach 2008-2011 Stowarzyszenie pełniło rolę Operatora Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych, finansowanego w ramach Mechanizmów Finansowych (EOG i Norweski).

Więcej informacji można znaleźć na www.eurobalt.org.pl.