Grant blokowy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, zwany Funduszami Szwajcarskimi, jest częścią programu bezzwrotnej pomocy finansowej dla rozszerzonej Unii Europejskiej. Beneficjentami są Polska oraz 11 innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej w latach 2004–2007. Wsparcie Szwajcarii jest wyrazem solidarności wobec nowych krajów członkowskich UE, kładącym jednocześnie podwaliny trwałych gospodarczych i politycznych powiązań z tymi krajami.

Utworzenie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ma na celu zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej, a na terytorium Polski – pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym, między innymi poprzez nawiązywanie partnerstw między polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi.

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ustanowiony został specjalny instrument finansowy – tzw. Grant Blokowy, a w jego obrębie 2 fundusze: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz Fundusz Partnerski.

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

CEL: wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele – świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcia w ramach Funduszu udzielano na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym.

OBSZARY TEMATYCZNE:

  • Edukacja obywatelska

  • Działania kontrolne

  • Partycypacja w polityce publicznej

ŚRODKI: w ramach dofinansowania z Grantu Blokowego na Fundusz dla Organizacji Pozarządowych przeznaczono początkowo ok. 16,7 mln CHF. W wyniku przyznania dodatkowej puli środków dla Grantu Blokowego w czerwcu 2012 kwota ta wzrosła do ponad 26,2 mln CHF.

BENEFICJENCI: o środki w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych mogły starać się polskie organizacje pozarządowe.

NABORY: W ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych przeprowadzono 6 naborów wniosków o dofinansowanie. Grant na realizację został przyznany 337 projektom.

Fundusz Partnerski

CEL: promowanie i wzmacnianie partnerstw pomiędzy polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi oraz tworzenie i wzmacnianie sieci współpracy polskich i szwajcarskich władz lokalnych i regionalnych, instytucji i partnerów społecznych z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu lub podregionu.

W ramach Funduszu Partnerskiego Wnioskodawcy mieli możliwość realizacji projektów nastawionych przede wszystkim na zacieśnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Szwajcarią.

OBSZARY TEMATYCZNE:

  • tworzenie/wzmacnianie partnerstw, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych przez polskie i szwajcarskie jednostki samorządowe, instytucje i partnerów społecznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk i/lub przekazanie know-how lub wiedzy w obrębie partnerskich podmiotów /instytucji,

  • tworzenie/wzmacnianie partnerstw, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych przez polskie i szwajcarskie jednostki samorządowe instytucje i partnerów społecznych w celu zapewnienia transferu wiedzy i doświadczeń szwajcarskich jednostek samorządowych, instytucji i partnerów społecznych w zakresie zapewnienia dostępu do informacji i udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących konkretnych przedsięwzięć takich jak działania informacyjne, konsultacje społeczne i negocjacje z partnerami społecznymi,

  • tworzenie/wzmacnianie sieci współpracy polskich i szwajcarskich jednostek samorządowych instytucji, partnerów społecznych z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu i/lub podregionu.

ŚRODKI: w ramach dofinansowania z Grantu Blokowego na Fundusz Partnerski przeznaczono początkowo ok. 1,8 mln CHF. W wyniku przyznania dodatkowej puli środków w czerwcu 2012 kwota ta wzrosła do ok. 3,6 mln CHF.

BENEFICJENCI: o dofinansowanie w ramach Funduszu Partnerskiego mogły ubiegać się polskie jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i związki, polskie instytucje, urzędy wojewódzkie i partnerzy społeczni w partnerstwie ze szwajcarskimi jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami rządowymi, ich stowarzyszeniami i związkami, partnerami społecznymi czy instytucjami.

NABORY: w ramach Funduszu Partnerskiego przeprowadzono dwa otwarte nabory o dofinansowanie, w wyniku których grant otrzymało 21 projektów. W związku z niewykorzystaniem całej kwoty alokacji i wygenerowaniem oszczędności decyzją Darczyńcy i Krajowej Instytucji Koordynującej Beneficjenci Funduszu Partnerskiego otrzymali możliwość realizacji dodatkowych mini-projektów. W wyniku przeprowadzonego konkursu dofinansowanie otrzymało 10 kolejnych projektów.

Więcej informacji o Grancie Blokowym można znaleźć na www.swissgrant.pl.

W ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w latach 2011-2014 zrealizowanych zostało 337 projektów o łącznej wartości 90 613 359 złotych
Województwo Wielkość
dofinansowania
Liczba
projektów
dolnośląskie 4 642 709 20
kujawsko-pomorskie 820 831 4
lubelskie 10 139 824 39
lubuskie 1 852 163 12
łódzkie 5 003 832 19
małopolskie 22 728 159 89
mazowieckie 28 518 532 80
opolskie 184 252 2
Województwo Wielkość
dofinansowania
Liczba
projektów
podkarpackie 2 193 055 13
podlaskie 1 220 385 5
pomorskie 2 574 903 8
śląskie 6 173 953 23
świętokrzyskie 881 710 3
warmińsko-mazurskie 752 785 6
wielkopolskie 1 685 858 9
zachodnio-pomorskie 1 240 397 5

W ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w latach 2011-2014 zrealizowanych zostało 21 projektów oraz 10 mini-projektów o łącznej wartości 13 661 951 złotych
Województwo Wielkość
dofinansowania
Liczba
projektów
dolnośląskie brak brak
kujawsko-pomorskie brak brak
lubelskie 2 802 902 5
lubuskie 416 302 1
łódzkie brak brak
małopolskie 2 719 707 7
mazowieckie 872 441 2
opolskie brak brak
Województwo Wielkość
dofinansowania
Liczba
projektów
podkarpackie 1 963 166 4
podlaskie 615 098 1
pomorskie 1 268 750 4
śląskie 1 186 433 3
świętokrzyskie 826 904 2
warmińsko-mazurskie brak brak
wielkopolskie 796 999 1
zachodnio-pomorskie 193 249 1