Alfabetyczna lista projektów według nazw beneficjentów

Alivia - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych
Oncorate - społeczny audyt publicznych ośrodków onkologicznych
Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia
Beskidzkie Centrum Lidera
Edukacja obywatelska z Kurierem Stryszawskim
Bieszczadzkie Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych
Jako wolontariusz potrafię pomagać
Biuro Inicjatyw Międzynarodowych
Kompleksowe wsparcie środowiska diabetyków poprzez edukację obywatelską i działania rzecznicze
Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych "Universum"
Aktywność obywatelska - szansą rozwoju świetlic wiejskich na terenie gminy Borne Sulinowo
Mobilizacja powszechna w mieście "w cywilu".
Centrum Inicjatyw Lokalnych
Młodzieżowa akademia obywatelska
Centrum Monitorowania Odpowiedzialności Biznesu
Świadomy konsument - aktywny obywatel
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Szkoła partycypacji
Centrum Strategii i Rozwoju Impact (CSR Impact)
Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody
Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM
eco21.pl - partycypacyjny model kształtowania trwałego rozwoju lokalnego dla Europolu Śląsko-Krakowskiego
Centrum Zrównoważonego Rozwoju
Dom to praca – aktywizacja i partycypacja obywatelska osób pracujących w domu
Centrum Zrównoważonego Rozwoju "Horyzonty"
Młodzi liderzy zrównoważonego rozwoju - edukacja obywatelska w powiecie pułtuskim
Dla jedności
Akademia Aktywności Młodego Obywatela
DOBRO KULTURY- Fundacja dla Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytet Obywatelski dla dzieci
Europejskie Centrum Rozwoju Lokalnego
PotencjoMETR czyli program podnoszenia jakości i skuteczności wolontariatu.
Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności "EUREKA"
Pakt na Rzecz Budowania Społeczeństwa Obywatelskiego
Ełckie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów ESSA
Aktywni -> Świadomi -> Start
Federacja Konsumentów
Edukacja konsumencka w społecznościach lokalnych
Federacja Polskich Banków Żywności
Świadomy wolontariat rozwija społeczeństwo oraz organizację
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
Fundusz Partnerski: Polsko Szwajcarska Platforma Benchlearningowa dla turystyki ekologicznej i elektromobilności regionów górskich
Fundusz Partnerski: Polsko-Szwajcarskie Forum Rozwoju Turystyki Ekologicznej
Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego
Watchdogowy portal internetowy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
Fundacja "Atena Noctua"
Instytut Edukacji Obywatelskiej
Fundacja "In Gremio Pro Futuro" im. Św. Rafała Kalinowskiego
Aktywna Młodzież Małopolski
Fundacja "Sztuka dla Ludzi"
ONN - Obywatel Nikomu Nieznany
Fundacja "Wrzosowa Kraina"
Partycypacja obywatelska w zarządzaniu budżetem gminy na przykładzie zarządzania funduszami sołeckimi (FS).
Fundacja Ad Vocem
Podniesienie umiejętności zawodowych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego i udzielania skutecznej pomocy. Zmiana statusu dziecka krzywdzonego
FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
Akcja - Aktywizacja
Fundacja Aktywności Zawodowej
Administracja publiczna a polski rynek pracy
Pracodawco, znam swoje prawa - rozwój świadomości obywatelskiej wśród osób niepełnosprawnych
Fundacja Alicji
Mini Uniwersytet Obywatelski
Fundacja Arche
Monitor Piastowski - Twoje miejsce w sieci o działaniach samorządowych.
Fundacja Bez Dyskryminacji
Demokracja dla każdego – akcja i system Bez Wybryków
Web for all
Fundacja Bieszczadzka
Młode Bieszczady
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Samorząd z inicjatywą
Fundacja Bo Warto
Lepszy świat przez wolontariat
Fundacja Błogosławieni Ubodzy
Samorząd uczniowski na plus
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Szkoła demokracji
Fundacja Civis Polonus
Młodzież ma wpływ. Model włączenia modych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej
Fundacja Court Watch Polska
Stań przed sądem - przekonaj się sam
Fundacja Czarna Owca Pana Kota
Trening czyni aktywistę
Fundacja dla Polski
Młodzież i filantropia. Promowanie postaw obywatelskich wśród licealistów
Fundacja Dobra Sieć
Gra obywatelska
Fundacja Dobrego Odbioru
Civilia.pl
Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja
Razem dla Wrotkowa. Program wspierania partycypacji młodzieży.
Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce
Aktywni młodzi - lokalnie i globalnie
Bliżej Obywatela
Myśl solidarnie, działaj lokalnie
Fundacja Dzika Polska
Strażnicy Puszczy Karpackiej
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Budowanie potencjału i promocja samorządności uczniowskiej w Polsce
Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO
Raz, dwa trzy - działaj Ty! Zwiększanie partycypacji społecznej młodzieży.
Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"
„Segreguj odpowiedzialnie” – zwiększanie partycypacji mieszkańców we wdrażaniu nowego prawa odpadowego
Fundacja EkoRozwoju
STRAŻNICY NATURY - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody
Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego
Limanowska Poradnia Obywatelska
Sądecka Poradnia Obywatelska
Fundacja Feminoteka
Wszyscy różni, wszyscy równi. Zwiększenie udziału oleckiej młodzieży w życiu 256j
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
Partycypacja społeczna w praktyce - wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Małopolski
Fundacja Greenmind
Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian
Fundacja inicjatyw Menedżerskich
Lubelski system partycypacji społecznej
Fundacja Inicjatyw Twórczych
Internetowa Młodzieżowa Telewizja Obywatelska (IMTO)
Fundacja Inna Przestrzeń
Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów
Fundacja Instytut Analiz Społeczno-Gospodarczych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Nie tylko praca
Fundacja Instytut Aurea Libertas
Małopolskie Święta Polskie
Ranking Krakowskich Samorządowców
Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
Szkoła Działań Strażniczych
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych
Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej
Akademia Liderek, czyli METAmorfoza
Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
Gaz łupkowy – monitoring, mobilizacja i partycypacja obywatelska
Fundacja Ius Medicinae
Kodeks Etyki jako fundamentalne narzędzie zwiększające partycypację obywatelską w transparentym i przejrzystym działaniu organizacji pacjentów
Prawa Pacjenta - Twoje Prawa
Fundacja Kazimierza Wielkiego
Obywatelska odpowiedzialność podatnika i konsumenta: od wiedzy o systemie podatkowym państwa do uczciwego płacenia podatków
Fundacja Klamra
Aktywnie na rzecz tolerancji
Fundacja Kultury Chrzescijańskiej ARTOS
Aktywna młodzież na rzecz społeczności lokalnych.
Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS
Aktywny samorząd uczniowski.
Fundacja L'Arche
Wzmocnić głos niemocnych. Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie trwałego mechanizmu modyfikowania usług opiekuńczych m.in.przez ich odbiorców, czyli osoby niepełnosprawne mieszkające w domach pomocy typu rodzinnego-projekt pilotażowy we współpracy
Fundacja Mieć Szansę
Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej - Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie wielickim poprzez promowanie aktywnego udziału mieszkańców w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców
Fundacja Miejsce Moje
Akademia Aktywności
Fundacja My Pacjenci
Promocja konsultacji społecznych w zakresie ochrony zdrowia.
Fundacja na Rzecz Centrum Edukacyjnego dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących "CEDUNIS"
Zespoły Aktywnych Uczniów na rzecz społeczności Leska, Przeworska i Mielca.
Fundacja na rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki Współczesnej Pauza
Edukacyjna rakieta ląduje na ulicy
Fundacja Nadwieprzańskie Horyzonty
Model partycypacji społecznej w planowaniu przestrzeni publicznej zespołów pałacowo-parkowych na Szlaku Jana III Sobieskiego
Fundacja Nasza Nadzieja
Młody obywatel na scenie życia
Fundacja Ochrony Właścicieli Mieszkań
Świadomy swoich praw i obowiązków właściciel
Fundacja OKNO NA WSCHÓD
Euro- aktywni na Podlasiu
Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej w celu wypracowania optymalnego modelu aktywizacji młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym
Fundacja Pokolenia
Wstrzel się w aktywność
Fundacja Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
Gramy w RADĘ, damy RADĘ - innowacyjny program edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży
Fundacja Pomocy Dzieci "Krzyk"
Aktywność - moją marką!
Fundacja Pomocy Dzieciom "Świat to za mało!"
Jesień życia - wiosna aktywności
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
Kurs - Partycypacja!
Fundacja Pro Edu
Akademia młodzieżowa - Gra w życie
Fundacja Projekt: Polska
Przejrzysta i otwarta szkoła - budowanie społecznej aktywności wokół jakości edukacji
Spółdzielnia "Wiedza"
Fundacja PRZESTRZEŃ DLA CIEBIE
Młodzieżowe Laboratorium Wolontariatu
Fundacja Razem Przez Macierzyństwo
Aktywne Mamy w 3 sektorze
Fundacja Rolniczej Róznorodności Biologicznej AgriNatura
Mam swoje zdanie - edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Europejska Akademia Sołtysa. Integracja i aktywizacja obywatelska społeczności wiejskich.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Regionalnie z pasją
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego
Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich
Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej "Przyjaźń"
Akademia "Aktywnym Być!”
Fundacja Rozwoju Lokalnego "PARASOL"
Parasol demokracji
Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS
Akademia Seniora
Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS
Projekt Korba
Zgrana Piątka - program rówieśniczego przeciwdziałania przemocy w szkołach
Fundacja Rozwoju Turystyki i Kultury
Łodzianie decydują
Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”
Działanie tworzy przyszłość - projekt angażowania młodych na rzecz społeczności lokalnych
Fundacja Sempre a Frente
Akcja - Informacja! / Action - Information!
Fundacja Sendzimira
Partycypacyjne zarządzanie przyrodą w mieście
Fundacja Stabilo
Akcja konsultacja!
Fundacja Świętego Kiliana
WŁĄCZ SIĘ! Akademia Lokalnych Liderów
Fundacja SYNAPSIS
Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
Akademia Młodzieżowa - Program edukacji obywatelskiej uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego
Akademia Młodzieżowa – Program nieformalnej edukacji obywatelskiej młodzieży województwa lubelskiego
Nic o nas bez nas – edukacja obywatelska młodzieży
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego
Fundacja Ubik
Obywatel MAMA
Zaczarowana kozetka - edukacja w zakresie praw, możliwości i świadomości konsumenckiej klientów korzystających z psychoterapii.
Fundacja Voifia
Centrum Inicjatyw Obywatelsko-Społecznych
Fundacja Warto Wiedzieć
Punkt Informacji Obywatelskiej „Warto Wiedzieć”
Fundacja Wiedzieć Więcej
Wiedza to władza
Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Innowatorium
Wiem, dlaczego wybieram 2013 w gminie Komańcza
Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego
Obywatel powiatu wejherowskiego
Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego "Moja Przestrzeń"
OBYWATELSKIE SOŁECTWA GMINY OŁAWA
Świetlice Wiejskie - Centra Aktywności Obywatelskiej
Fundacja Wspierania Rozwoju Nowoczesnych Technologii 4FUTURE
Youth4Future - portal wspierający młodzież w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego
Fundacja Zaczyn
Zdaniem seniora
Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Edukacja obywatelska w działaniu
Gmina Gdynia
Fundusz Partnerski: Gdynia Miasto Mlodych (GMM) – płaszczyzna współpracy na rzecz rozwoju młodzieżowych innowacji społecznych
Fundusz Partnerski: Wymiennikownia – innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży
Gmina Kożuchów
Fundusz Partnerski: Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej – czyli polsko-szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych
Gmina Lublin
Fundusz Partnerski: Korzystamy z doświadczeń – szwajcarski benchmark w Lublinie
Fundusz Partnerski: Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością
Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa
Fundusz Partnerski: Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii
Gmina Zagórz
Fundusz Partnerski: Akademia Demokracji i Rozwoju
Gmina Łodygowice
Fundusz Partnerski: Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i pozalokalnej.
Helio Międzynarodowe Stowarzyszenie Animatorów i Koordynatorów
Młody Obywatel Europy
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcjo kontrolnej mediów lokalnych
Instytut Badań nad Cywilizacjami
MediaLab dla innowacji w rozwiązywaniu problemów lokalnych
Instytut Globalnej Odpowiedzialności
Liderzy i liderki społeczności studenckich aktywni w polskiej debacie publicznej – zasoby świata a procesy globalne (ang. Student leaders active in Polish public debate – world’s resources and global processes)
Instytut Inicjatyw Pozarządowych
Aktywni rodzice - od rady do stowarzyszenia
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
Szkolenie liderów organizacji i stowarzyszeń pacjentów, jako istotny element edukacji obywatelskiej w efektywnym dochodzeniu i egzekwowaniu praw pacjentów.
Instytut Rozwoju Społecznego
Kampania społeczna - No promil, no problem
Instytut Spraw Obywatelskich
Obywatele decydują
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE"
Centrum Energii
Klub Seniora Jaśki z Ostroroga
Wiemy, decydujemy, zmieniamy
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją
Krakowski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących “LAJKONIK”
Budujemy Gminę Wawel
Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini
Wolontariat edukacją obywatelską
La Strada Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
Obywatelski monitoring współpracy instytucji publicznych w aspekcie identyfikacji ofiar handlu ludźmi i respektowania ich praw.
Lokalna Organizacja Turystyczna Zagłębia Miedziowego
Młodzi Decydują
Ludowy Klub Sportowy "Hydrogaz" - "Kora"
Kuźnia młodych obywateli
Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto"
Świadomi Niewidomi
Szkolne Grupy Wolontariatu na rzecz uczniów niewidomych
Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze
Produkty Lokalne EGO
Małopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny
Fabryka Rozwoju Aktywnej Świadomości Obywatela
Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
MIŚ.COM - Młody i Świadomy - Cenny Obywatel Małopolski
Miasto Leszno
Fundusz Partnerski: Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju.
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa - Partners Network
Samorząd szkolny kuźnią postaw obywatelskich
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza
Fundusz Partnerski: Mamo, tato, zabierz mnie do biblioteki
Fundusz Partnerski:I Książki, dzieci i marketing – podnoszenie kompetencji bibliotekarzy województwa pomorskiego
Mrozowskie Stowarzyszenie Rozwoju Środowiska Lokalnego "Mrozovia"
Co TY możesz zrobić dla Mrozowa?
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA CIĘŻKOWICE
Od gadania do działania - Obywatelska Gmina
Ochotnicza Straż Pożarna w Bruśniku
Młodzież w działaniu
Ochotnicza Straż Pożarna w Górce
Przez wolontariat do obywatelskości - Ochotnicza Straż Pożarna platformą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę
Diabetyk też może być wolontariuszem!
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Szkoła Partycypacji Społecznej-prawem jazdy kategorii A w społeczeństwie demokratycznym.
Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Pod innym kątem
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
Akademia Obywatelska 50+
owiat Myślenice
Fundusz Partnerski: Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w powiecie myślenickim i kantonie Valais – wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych
Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Aktywni obywatele – świadome społeczeństwo
Polska Akcja Humanitarna
Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
PEKiO
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Gminowo
Monitoring procedur dotacyjnych dla organizacji pozarządowych
Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy
Monitoring społeczny, zachowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego w obszarach wrażliwych przyrodniczo
Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski
glusi.tv.malopolskie
Polski Związek Niewidomych
PartycypacJA. Osoby niewidome liderami komunikacji społecznej.
Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju
Turniej aktywnych
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
Polski Fundraising
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU)
PSOUU inkubatorem kapitału społecznego
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie (PSOUU)
Niepełnosprawny – pełnoprawnym obywatelem
Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a
Tourette de Pologne - Program aktywizujący chorych na zespół Tourette'a i ich bliskich
Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera
ZA - profesjonalnie, skutecznie!
Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki
Wysoka jakość konsultacji społecznych
Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej
DEMOkracja. Interaktywne Lekcje Demokracji dla młodzieży województwa małopolskiego.
Powiat Myślenicki
Fundusz Partnerski: Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w Powiecie Myślenickim i Kantonie du Valais - wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Fundusz Partnerski: Utrwalenie efektów partnerstwa polsko-szwajcarskiego w zakresie opracowania rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce
Fundusz Partnerski: Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce
Pracownia Alternatywnego Wychowania
Żyję wśród ludzi - Jestem Obywatelem
Pracownia Pozarządowa (poprzednio: Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych)
Partycypacja - nowa jakość w demokracji lokalnej
Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych
AKTYWNIE, RAZEM - aktywizacja obywatelska mieszkańców Gminy Białopole
Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK
Telewizja internetowa, monitoring grantów kulturalnych.
Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Wiem-Patrzę-Sprawdzam - monitoring obietnic wyborczych i działań bieżących administracji publicznej.
Sieć Obywatelska - Watchdog Polska (wcześniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich)
Mocna straż – wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Fundusz Partnerski: Szwajcarskie gospodarstwa edukacyjne inspiracją dla innowacyjnych działań jednostek samorządowych w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Społeczny Instytut Ekologiczny
Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich
Spunk Fundacja Nowoczesnej Edukacji
Budżet miasta Cię przerasta? Gry edukacyjne dla dzieci
Łódzka gazeta obywatelska - wpływamy na miasto!
Stowarzyszenie "Jeden Świat"
Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej.
Stowarzyszenie "Kawaleria"
Młodzi aktywni obywatele Jordanowa razem!
Stowarzyszenie "Laboratorium Zmiany"
LIDER w ROZWOJU
Stowarzyszenie "Malina"
Klub Seniora "Jesienne róże" w gminie Stary Brus
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne
Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej
Stowarzyszenie "Moje Krzyszkowice"
Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy…
Stowarzyszenie "Młodzi Aktywni"
Jestem obywatelem to brzmi dumnie
Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom"
My Obywatele
STOWARZYSZENIE "Przyjaciół Nowego Miasteczka"
Centrum Integracji Międzypokoleniowej - CIM
Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga w Bochni"
Obywatel Senior
Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga w Bochni"
„Konsument-Obywatel-Sieć”
Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" w Libiążu
Świadomy Obywatel Powiatu Chrzanowskiego
Stowarzyszenie "Równi Wobec Prawa" w Gorzowie Wielkopolskim
Ja, Obywatel - program edukacji obywatelskiej mieszkańców Gorzowa Wlkp. i gmin ościennych
Obywatel to brzmi dumnie! - program pomocy i edukacji obywatelskiej mieszkańców obszaru G6
STOWARZYSZENIE "TRAVELLING INSPIRATION"
Wiek nie gra roli - też możesz działać!
STOWARZYSZENIE "Tworzymy Razem Marzenia"
Poznaj, doceń, zadbaj - świat wokół nas
Stowarzyszenie "Więcej Demokracji"
Sieć 118
Stowarzyszenie - Forum Inicjatyw Nowosolskich
Nowosolska gazeta obywatelska
Stowarzyszenie Akademia Mądrego Życia
Samorząd Uczniowski - Szkoła Praktycznego Przywództwa
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej ACTIO
Aktywni obywatele miasta Legnicy
Stowarzyszenie Aktywnych Niepełnosprawnych i Seniorów "SANiS"
ABC aktywności obywatelskiej
Stowarzyszenie Amnesty International
Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach.
Stowarzyszenie Bona Fides
Kuźnia Liderek czyli Inkubator Kapitału Społecznego
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
Długi - wspólny problem
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice
Aktywowani - edukacja obywatelska organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju aktywności na rzecz rewitalizacji społecznej
Stowarzyszenie Centrum Integracji Międzykulturowej
Piramida demokracji - edukacja obywatelska w szkole, na uniwersytecie i w 256j
Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO
WIELKODUCHY. Zwiększanie aktywności społecznej i budowanie odpowiedzialności obywatelskiej najmłodszych uczniów.
Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO
Wolontariat z klasą - budowanie szkolnych klubów wolontariatu szansą na zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży z Poznania i powiatu poznańskiego
Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych
Promocja partycypacji i mediacji w zarządzaniu środowiskiem na obszarach Natura 2000
Stowarzyszenie Civitas
Szkoła Obywatelska Civitas
Stowarzyszenie CREDO
Wiemy, rozumiemy więc działamy - promowanie aktywnego udziału w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej kobiet poprzez działania edukacyjne, promocyjne i informacyjne
Stowarzyszenie dla Powiatu
Planowanie obywatelskie na obszarach wiejskich w praktyce
Stowarzyszenie Dobrego Pasterza
Aktywne Miasto Lublin
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU
Kobiety. Liderki. Obywatelki
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
Wzmocnienie mediów lokalnych i obywatelskich sprawujących społeczną kontrolę nad działaniami władz i instytucji publicznych
Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej "Meritum"
Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej
Stowarzyszenie Edukacyjne PROGRESS
Akademia Obywatelska dla Seniora
Stowarzyszenie Ekopsychologia
Cafe Obywatelska
STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA
Fundusz Partnerski: Fundament Strategii – podstawą wdrażania innowacji w turystyce karpackiej
Stowarzyszenie Federacja Zielonych - Grupa Krakowska
Tiry na Tory – aktywizacja, monitoring i partycypacja społeczna.
Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej
Kultura wolontariatu
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites"
Fundusz Partnerski: „Ogród nad głową - czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów (gmin) na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu”.
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
Fundusz Partnerski: Ogród nad głową 2 – upowszechnienie koncepcji zielonych dachów i żyjących ścian jako innowacyjnego działania w gminach do uwzględnienia w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej
W publicznej debacie przy jednym gnacie
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
Demokracja 4.0
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG
Poznaj siłę swojego głosu - Internetowe Radio Obywatelskie EZG
Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
Świadomy obywatel - bezpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu łęczyńskiego, lubartowskiego i Miasta Lublin
Stowarzyszenie Inicjatyw Trawnickich
Mały Obywatel - Duża Sprawa
Stowarzyszenie Instytut Badań nad Cywilizacjami
Wolontariat – to proste! Mapa wolontariatu dla Krakowa
Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Zrównoważonego
Aktywizacja obywatelska ludzi starszych poprzez nowe technologie
Stowarzyszenie Integracji Społecznej Propago
Świetlice wiejskie podstawą inicjatyw obywatelskich
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Dane, debata, demokracja (3D)
Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych
Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy
Stowarzyszenie Kobiet Dakini
Bądź kroplą!-działaj lokalnie dla ludzi i przyrody
Stowarzyszenie KOFE(M)INA
Aktywni - Równi - Skuteczni
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska
Wiedza kluczem do współdziałania w organizacjach pozarządowych
Stowarzyszenie Koło Giżowskich Bab
Eko Szlak - Łaźna Struga
Stowarzyszenie KRA
Kreatywne Rozwojowe Aktywne Organizacje Pozarządowe
Wolontariusz w placówce
STOWARZYSZENIE LEGNICKIE CENTRUM WOLONTARIATU
Legnicko-Głogowski Okręg Młodzieżowy
Stowarzyszenie MANKO
Obywatelski Kraków
Stowarzyszenie Mała Ojczyzna
Wiesz więcej - decydujesz
Stowarzyszenie Media Polanie
Obywatel 2.0. Działam i pomagam
Stowarzyszenie Menedżerów i Organizatorów Kultury – SMOK
Łącznicy trzeciego wieku
Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich
Akademia Lokalnego Lidera
Stowarzyszenie Młody Samorząd
Nowosolanie decydują - wdrożenie i promocja konsultacji społecznych
Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji 256j w Swarzędzu
Senior XXI wieku
Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12
Antydyskryminacyjny Program Edukacji Obywatelskiej "Różnorodność - podaj dalej! 2013"
Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA
MASZ PRAWO program edukacji obywatelskiej
Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN
Vademecum Aktywnego Obywatela
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju "ŹRÓDŁO"
Jordanowska Akademia Obywatelska
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Pełna Chata"
Kantor międzypokoleniowy - edukacja obywatelska w gminie Michałowice
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt"
Partycypacja - dyskutujemy, decydujemy, działamy
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
Ja - Młody Obywatel
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mocni Razem"
Centrum Wolontariatu Szkolnego
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Szkoły i Wsi „Wspólna Sprawa”
Międzypokoleniowe warsztaty lokalnego ożywienia obywatelskiego
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno- Gospodarczego KLUCZ
Spółdzielczość uczniowska - pomysł na aktwyność obywatelską.
Stowarzyszenie Nasz Drobin
Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Obywatelskiej (MCAO)
Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej
Obywatele Małych Szkół
Społeczna przestrzeń edukacji
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
Obywatele na horyzoncie
Stowarzyszenie Nowe Kresy - Nowe Wyzwania
Gazeta obywtaelska - Nowe kresy - Historia dzisiaj
Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie
Tarnowska Liga Debatancka
Stowarzyszenie Ocalić Szansę - SOS
Aktywny obywatel- To Ja!
Stowarzyszenie Odnowy Obszarów Wiejskich „Wieś i Europa”
„Wzmocnienie aktywności obywatelskiej młodzieży w Małopolsce i Podkarpaciu”
Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator”
Inicjatywa lokalna drogą do społeczeństwa obywatelskiego
Wolontariat sposobem kształtowania postaw obywatelskich
Stowarzyszenie Pogranicza
Beskidzki Kocioł – aktywność obywatelska młodych
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu
Pogranicze równych szans
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
Jestem mądrym konsumentem od dziecka
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Jestem z Tobą"
Szkoła Obywatelska 50+
Stowarzyszenie Pracownia Filmowa "Cotopaxi"
Późne debiuty na Targówku
Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA
Obywatel PRO – dramowy projekt aktywizacji obywatelskiej uczniów z 4 szkół ponadgimnazjalnych z powiatów grójeckiego, ostrowskiego, strzyżowskiego i krośnieńskiego.
Stowarzyszenie Prawo Rodzina Obywatel
Aktywni Obywatele - Lepsze Miasto
Stowarzyszenie Progres
Akademia Partycypacji Społecznej - Desant Animacyjny
Akademia Partycypacji Społecznej - Przystanek Animacja
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „Młody Mołodycz”
Klub Młodych Liderów
Stowarzyszenie Promocji Kultury i Edukacji "RABKON"
PAKA - Podhalańska Akademia Kreatywnych i Aktywnych
Stowarzyszenie Przemyski Konwent Społeczno Gospodarczy
Akademia Młodej Przedsiębiorczości Społecznej
Stowarzyszenie Przyjaciół Bliznego
Świadomy obywatel - odkrywca nowych możliwości. Edukacja obywatelska mieszkańców gminy Jasienica Rosielna.
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach "Inicjatywa"
Akademia Młodego Obywatela
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej
Obywatel 3D
Stowarzyszenie Rolników Podkarpacia
Aktywny Przemyśl - fundusze sołeckie wsparciem aktywności mieszkańców Powiatu Przemyskiego
Stowarzyszenie Równe Szanse
Niemieckie doświadczenie szansą rozwoju III sektora na Podkarpaciu.
Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES
Akademia Kobiet Aktywnych
Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego
Budowa systemu współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych drogą do zwiększenia partycypacji obywatelskiej w polityce publicznej województwa Podkarpackiego.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica
Aktywna Dubica
Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U'RWIS
Bajki obywatelskie - edukacja małych obywateli
Bajki obywatelskie - edukacja małych obywateli
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug”
Fundusz Partnerski: Czynniki rozwoju euroregionów – wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne "In merito"
Bądź zaangażowany - działaj!
Stowarzyszenie SURSUM CORDA
Wolontariat ma sens!
Stowarzyszenie Szkoła Liderów
Bez liderów się nie da! Uwalnianie energii w społecznościach lokalnych.
Stowarzyszenie Teatralne Remus
Praga. Obywatele.
Stowarzyszenie wARTko
MAS Media - Magazyn Aktywny Społecznie
Stowarzyszenie Wesoły Diabetyk
Ja też mogę być aktywnym obywatelem!
Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz
Monitorujemy i animujemy - niezależna gazeta obywatelska w Zgierzu.
Odbijamy miasto - gazeta Zgrzyt i ruch obywatelski w Zgierzu.
Stowarzyszenie WIOSNA
Akademia Edukacji Obywatelskiej - społeczeństwo młodych obywateli
Wiosna Liderów
Stowarzyszenie Wola Zmian
Uchwalmy to
Stowarzyszenie Wsi Zborowice
Fundusz Obywatelski Mieszkańców Zborowic
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Lepsza Gmina"
Aktywni Obywatele - Świadomi Obywatele
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych "Spons Iuventa"
Młodzieżowe społeczeństwo obywatelskie
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych "Spons Iuventa"
Świadomy obywatel - kształtowanie wzorców postaw społecznych - edukacja obywatelska w Gminie Niepołomice.
Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego
Edukacja obywatelska podstawą uczestnictwa w życiu publicznym.
Stowarzyszenie Wspierania Szkół i Placówek z Oddziałami Integracyjnymi "Pomarańcza" w Olecku
Kto tu rządzi? Kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży w Olecku.
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides
Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego
Stowarzyszenie „Borowik” na Rzecz Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Borowie Wielkim
Mały orzeł może
Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach
Bądź aktywny - aktywizuj innych!"
Stowarzyszenie „Euroregion Karpacki” – Polska
Alpejsko-Karpacki Turystyczny Klaster Wiedzy
Stowarzyszenie „Euroregion Karpacki” – Polska
Fundusz Partnerski: Transnacjonalne partnerstwo dla innowacji w turystyce
Stowarzyszenie „JES – Jakość Energia Starachowice”
Lokalne Centrum Wolontariatu - Działamy razem!
Stoważyszenie Wspólnota Żyrardowa
Akademia Aktywny Żyrardowianin
Stryszowianin. Fundacja Na Rzecz Promocji i Rozwoju Stryszowej
Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminie Gdów poprzez promowanie aktywnego udziału w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców.
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Fundusz Partnerski: Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Fundusz Partnerski: Ekonomia społeczna - rozwój z przyszłością
Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp
Samorządność szkolna inaczej - Program Aktywizacji Samorządu Uczniowskiego.
Teatralne Centrum Wartości i Pojednania 'Theatrum Mundi' im. Mieczysława Kotlarczyka
Poczuj się inny - poczuj się Piętaszkiem
Towarzystwo Amicus
Centrum Kompetencji NGO
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich
Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej
Od rekomendacji do decyzji
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
Młodzi - aktywni mieszkańcy Małopolski
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Rzecznictwo - wzmocnienie głosu osób bezdomnych
Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków
Obywatelska Łemkowszczyzna
Urząd Miasta i Gminy w Supraślu
Fundusz Partnerski: Supraśl – polskie okno na Szwajcarię
Wadowickie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej
Przygotowanie edukacyjne młodzieży do działań obywatelskich
Województwo Lubelskie
Fundusz Partnerski: Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera szwajcarskiego
Fundusz Partnerski: Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera szwajcarskiego - NEO: IMPLEMENTACJA
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
ROWEROWA SIEĆ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ DLA PARTYCYPACJI W POLITYCE TRANSPORTOWEJ PAŃSTWA
Wsola Pomost
Forum Rozwoju Aktywności Obywatelskiej
Radomska Akademia Młodych Liderów
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
EAPN Polska - wspólnie budujemy Europę Socjalną
Zabrzańskie Stowarzyszenie Kobiet i ich Rodzin
Akademia Obywatelska dla Seniora
Zamojskie Stowarzyszenie Dziennikarzy
Aktywny Zamość
Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
Mój bohater i jego historia
Związek Biur Porad Obywatelskich
Serwis Edukacyjno - Poradniczy: e - przewodnik obywatelski
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Aktywnie dla wspólnego dobra - nowa metoda wzmacniania i aktywizacji stowarzyszeń "RAZEM DO PRZODU"
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska
Obywatel Harcerz
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Fundusz Partnerski: Szwajcarsko-polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju - partycypacja spoleczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013
Łęczńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
Istniejemy ! - Mamy Głos !